" /> " />

Denne side er opdelt i følgende rækkefølge, for at gøre det så overskueligt som muligt for dig, at kende dine rettigheder:

  • Området som bekendtgørelsen gælder for (f.eks. Dagtilbud, skoler og uddannelser)
  • BEK (Bekendtgørelsens navn, nr. og dato på retsinformation)
  • Uddrag af reglen i bekendtgørelsen (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Undtagelser/fritagelser for mundbind (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Link til bekendtgørelsen: (den fulde bekendtgørelsen på retsinformation)

Start med at finde området (f.eks. Dagtilbud, skoler og uddannelser) for den situation du har brug for vejledning i.

Uanset du lovligt kan fritage dig selv, så vil du desværre sagtens kunne opleve situationer, hvor folk (f.eks. ansatte, buschauffører, politibetjente og helt almindelige borgere) ikke er enige i dette. Men, hold fast, for du har retten på din side.

____________________________________________________


Dagtilbud, skoler og uddannelser.

BEK nr. 632 af 13/04/2021:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 1. Besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v.

§ 2. Personer på 12 år og derover på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v., jf. dog §§ 3 og 4. Kravet omfatter desuden lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 4. Uanset § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/632

____________________________________________________


Serveringssteder, engros- og detailhandlen. 

BEK nr. 812 af 05/05/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 13. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 14-16:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

2) Engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.

3) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

4) Lokaler, hvor der afholdes konferencer m.v. omfattet af kapitel 2.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder og lignende.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 15. Kravet om mundbind eller visir i § 13, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 16. Uanset § 13, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

7) Under behandlinger eller modtagelse af serviceydelser, som forudsætter, at ansigtet ikke er dækket.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/812


____________________________________________________


Køreprøve, Køreundervisning.

BEK nr. 573 af 31/03/2021:

Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§§ 2 og 3. Personer over 12 år, der er til stede i et lokale eller et køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest eller i skriftlige forprøver eller afsluttende prøver og som befinder sig i et køretøj med andre eller i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 4 og 5.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, når de sidder ned. Personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, har dog ret til at anvende mundbind eller visir.

Stk. 3. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for undervisere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole eller prøvested, som ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de øvrige personer ikke har adgang.

Stk. 4. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i holdlokaler.

§ 5. Uanset § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573

____________________________________________________


Videnpædagogiske aktivitetscentre. 

BEK nr. 759 af 29/04/2021:

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 4. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, der er omfattet af § 1, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 5-7. Omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, tilskuere og lignende.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 6. Kravet om mundbind eller visir i § 4, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 7. Uanset § 4, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/759

____________________________________________________


Videregående uddannelser, ikke-videregående uddannelser og skolehjem.

BEK nr. 679 af 19/04/2021:

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 10. Elever og studerende på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen, herunder på skolehjem eller lignende. Kravet omfatter desuden uddannelsesinstitutionens ansatte, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 11. Kravet om mundbind eller visir i § 10, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 12. Uanset § 10, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn eller unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/679

____________________________________________________


Videregående kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler. 

BEK nr. 593 af 08/04/2021:

Bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

 

Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 10. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på videregående kunstneriske uddannelser have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen, herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 11 og 12:

1) Elever, kursister, deltagere og studerende.

2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, øvrige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution.

3) Besøgende.

 

Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 11. Kravet om mundbind eller visir i § 10, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 12. Uanset § 10, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/593

____________________________________________________


Danskuddannelse for udlændinge.

BEK nr. 853 af 09/05/2021

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der gennemfører danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 3. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal personer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i et borgerservicecenter omfattet af § 1, jf. dog §§ 5 og 6. Kravet omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende borgerservicecenter og har kontakt til personer. 

§ 4. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der udbyder danskuddannelse efter lov om dansk uddannelse for voksne udlændinge m.fl., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v., jf. dog §§ 5 og 6:

1) Kursister,

2) Undervisere, medarbejdere, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende institution m.v.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 5. Kravet om mundbind eller visir i § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 6. Uanset § 3, stk. 1, og 2 og § 4, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/853

____________________________________________________


Kirke, tro samt deres uddannelse.

BEK nr. 711 af 24/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 7. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende og deltagere på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 9-11. Kravet omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende og deltagere.

§ 8. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens kirkemusikskoler og uddannelsesinstitutioner i trossamfund uden for folkekirken, som gennemfører voksen- og efteruddannelse, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen. Kravet omfatter desuden lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 10. Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 11. Uanset § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/711

____________________________________________________


Kollektiv trafik

BEK nr. 610 af 08/04/2021:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 1. For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 3 og 4:

1) Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.

2) Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

3) Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.

4) Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

§ 2. Personer på 12 år og derover, der befinder sig på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppe sted, en letbanestation eller i en færgeterminal, skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 3 og 4.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i §§ 1 og 2 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 4. Uanset § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

7) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/610

____________________________________________________


Sundhedsvæsen (offentlige og private)

BEK nr. 611 af 11/04/2021:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på sundhedsområdet:

1) Offentlige og private sygehuse og klinikker. Regionale læge- og speciallægeklinikker og lignende, foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og klinikker, hospicer samt private læge- og speciallægeklinikker.

2) Klinikker m.v. i praksissektoren, herunder ved alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende tandlæger, fysioterapeuter, praktiserende psykologer, m.v.

3) Kommunale sundhedstilbud, kommunale akutpladser, sygeplejeklinikker, tandplejeklinikker, genoptræningsfaciliteter, m.v.

§ 2. Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke for følgende personer:

1) Patienter, der er indlagt på sygehus m.v., omfattet af § 1, nr. 1.

§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 5. Uanset § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for den pågældende institution m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/611BEK nr. 862 af 08/05/2021

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 2. Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke for følgende personer:

1) Patienter, der er indlagt på sygehus m.v.,

2) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

3) Borgere og patienter under udøvelse af træningsaktivitet hos fysioterapeut, jf. § 1, nr. 2, og i kommunale genoptræningsfaciliteter, jf. § 1, nr. 3.

§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 5. Uanset § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for den pågældende institution m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/862

____________________________________________________


Offentlige og private plejehjem, botilbud m.v.

BEK nr. 628 af 12/04/2021

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 2. Personer på 12 år og derover, herunder besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-6.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 4.

1) Beboere på plejecentre og i plejeboliger.

2) Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser.

3) Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v.

4) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

5) Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter.

§ 5. Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 6. Uanset § 2, stk. 1, og § 3 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/628

____________________________________________________


Vollsmose

BEK nr. 361 af 09/03/2021:

Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn.

 

Uddrag af reglen i bekendtgørelsen: 

§ 1. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler nævnt i stk. 2 beliggende i Vollsmose Sogn, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.

 

Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 2. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 3. Uanset § 1, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/361

____________________________________________________


Kultur, idræt, musik- og kulturskoler m.fl.

BEK nr. 811 af 05/05/2021

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 7. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler omfattet af stk. 2, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 8, 10 og 11. Omfatter tillige omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, brugere, tilskuere og lignende.


Undtagelser/fritagelser for mundbind:

§ 10. Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 3, og § 9, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 11. Uanset § 7, stk. 1 og 3, og § 9, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/811

____________________________________________________


I de 2 følgende bekendtgørelser, fremgår der nogle generelle undtagelser for Folketinget og domstolene, forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, sundhedsvæsenet og udøvere af professionel idræt.


Eftersom bekendtgørelsernes regler ikke logisk hænger sammen med de fagområder, som de generelle undtagelser nævner, kan vi ikke give nogen vejledning til korrekt brug af bekendtgørelserne.


BEK nr. 812 af 05/05/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/812. Se § 24.


BEK nr. 811 af 05/05/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/811. Se § 20.


____________________________________________________Udviklet af Frihedsbevægelsens Fællesråd i samarbejde med jurister og advokater.


NB: Raske menneske er ikke syge!Frihedsbevægelsens Fællesråd

Kontaktoplysninger [email protected]

CVR.nr. 41712341

Om os

Lokalt

Støt os

Følg os

Facebook