" /> " />

Denne side er opdelt i følgende rækkefølge, for at gøre det så overskueligt som muligt for dig, at kende dine rettigheder:

  • Området som bekendtgørelsen gælder for (f.eks. Dagtilbud, skoler og uddannelser)
  • BEK (Bekendtgørelsens navn, nr. og dato på retsinformation)
  • Uddrag af reglen i bekendtgørelsen (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Undtagelser/fritagelser for covid-19-test (direkte kopieret fra bekendtgørelsen)
  • Link til bekendtgørelsen: (den fulde bekendtgørelsen på retsinformation)

Start med at finde området (f.eks. Dagtilbud, skoler og uddannelser) for den situation du har brug for vejledning i.

Uanset du lovligt kan fritage dig selv, så vil du desværre sagtens kunne opleve situationer, hvor folk (f.eks. ansatte, buschauffører, politibetjente og helt almindelige borgere) ikke er enige i dette. Men, hold fast, for du har retten på din side.


På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvornaar-du-skal-testes?fbclid=IwAR2jYLlHoSeHJj95RFDu5LkBJESzNliP7iFyD4csAyHYPjkpHZmV8BEEHLk ) beskrives det i hvilke situationer man er lovligt fritaget for test.


I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest:

-Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.

-Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.

-Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.

-Hos personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.

-Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.

-Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.


I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en PCR-test:

-Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.

-Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.


____________________________________________________


Dagtilbud, skoler og uddannelser. 

BEK nr. 805 af 05/05/2021:

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 9. Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en skole eller institution m.v., at elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende ved samt andre personer med tilknytning til efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, har ladet sig teste for covid-19, jf. stk. 2.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 9, stk. 3.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/805


På Børne- og undervisningsministeriet hjemmeside, kan du finde de opdaterede retningslinjer om test, lægeattest, mundbind m.m.:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/regler-om-test

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

____________________________________________________


Videregående uddannelser, ikke-videregående uddannelser og skolehjem.

BEK nr. 679 af 19/04/2021:

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§§ 2 og 3. Videregående uddannelser samt ikke-videregående uddannelser, herunder ophold på skolehjem og lignende. Elever på gymnasiale uddannelser samt elever på erhvervsfaglige ikke-videregående uddannelser.

§ 5. Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, hvor disse elever og studerende modtages, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 5, stk. 2.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/679


På Børne- og undervisningsministeriet hjemmeside, kan du finde de opdaterede retningslinjer om test, lægeattest m.m.:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test/regler-om-test

____________________________________________________


Videregående kunstneriske uddannelser og Folkehøjskoler. 

BEK nr. 593 af 08/04/2021:

Bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§§ 1 og 2. Folkehøjskoler. Videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område.

§ 3. Det er en betingelse for, at elever, studerende, kursister og deltagere, som er omfattet af § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1, samt ansatte på skoler og institutioner m.v., der modtager disse elever, studerende, kursister og deltagere, fysisk kan fremmøde eller opholde sig på en skole eller institution m.v., at eleven, den studerende, kursisten, deltageren eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19.

 

Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 3, stk. 2.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/593

____________________________________________________


Videregående folkekirkelige uddannelser.

BEK nr. 711 af 24/04/2021:

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 4. Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2, stk. 3 og § 3, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, der modtager disse elever og studerende, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 4, stk. 2.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/711

____________________________________________________


Danskuddannelse til voksne udlændinge.

BEK nr. 806 af 05/05/2021:

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 5. Det er en betingelse for, at kursister på sprogcentre, som er omfattet af § 1, stk. 3, samt ansatte ved sprogcenteret, der modtager disse kursister, besøgende og andre med tilknytning til sprogcenteret, fysisk kan fremmøde på et sprogcenter, at kursisten, den ansatte m.fl. kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 5, stk. 2.

1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/806

____________________________________________________


LOV nr. 1641 af 19/11/2020:

Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.


Uddrag af loven:

§ 1, stk. 3. Denne lov finder ikke anvendelse, i det omfang der i anden særlig lovgivning eller bestemmelser fastsat med hjemmel heri er fastsat regler om test af ansatte for covid-19.

 

Det vil sige, at såfremt der er udstedt en bekendtgørelse, hvori der er fastsat krav om test som b.la. omfatter ansatte/medarbejdere, gør lov nr. 1641 af 19/11/2020 sig ikke gældende.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1641

____________________________________________________


Tilrejsende arbejdskraft i Danmark.

BEK nr. 904 af 12/04/2021

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 1. Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 2. Arbejdsgivere, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 3. Selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 3. Krav om test for covid-19 af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, jf. § 1, gælder ikke følgende personer:

1) Personer, der har fast bopæl i Danmark på tidspunktet for indrejsen.

2) Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

3) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.

4) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.

5) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

6) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation i form af en PCR-test for et positivt testresultat for covid-19, som på indrejsetidspunktet var mindst 14 dage og højest 180 dage gammelt fra tidspunkt for ankomst.

7) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport, eller efter at have transporteret gods i udlandet.

8) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på off-shore-arbejde.

9) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test.

10) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR-test.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/904Indrejse i Danmark.

BEK nr. 905 af 13/05/2021

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 2. Personer, som ankommer fra udlandet til Danmark med luftfartøj, skal have foretaget en antigentest for covid-19 ved det eller de teststeder, som er udpeget af den pågældende lufthavn til at foretage test ved den pågældendes ankomst, jf. dog stk. 2.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 2, stk. 2.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigentest for covid-19.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigentest for covid-19.


Uddrag af reglen i bekendtgørelsen:

§ 3. Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, skal have foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.


Uddrag af undtagelser/fritagelser for covid-19 test:

§ 3, stk. 2.

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.


Link til bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/905


____________________________________________________


Udviklet af Frihedsbevægelsens Fællesråd i samarbejde med jurister og advokater.


NB: Raske menneske er ikke syge!Frihedsbevægelsens Fællesråd

Kontaktoplysninger [email protected]

CVR.nr. 41712341

Om os

Lokalt

Støt os

Følg os

Facebook